Idea Prádelny

Cílem spolku Prádelna je ve spolupráci s městem Český Krumlov, Českokrumlovským rozvojovým fondem, místními spolky a institucemi otevřít prostor bývalé čistírny v Hradební ulici. Prádelna chce být prostorem inkluzivním a otevřeným pro místní i návštěvníky. Místní zde najdou možnost seberealizace a návštěvníci uvítají prostor, který bude originální, živý a autentický.

Devizou objektu je velký otevřený prostor jehož program i tvář dohromady tvoří místní lidé. Jsme přesvědčeni, že místní nepotřebují další rozmanité programy a kulturní představení, kterých nejen město nabízí mnoho. Potřebují ale prostor, kde by se mohli scházet, bavit a společně něco vytvářet. To byl jeden z důvodů pro založení spolku Prádelna – stát se koordinátorem programu, který bude vznikat společným úsilím na základě potřeb a požadavků místních aktérů z okruhu Krumlováků. Právě možnost spoluvytvářet program a potkávat se aktivně se ukazuje jako účinný nástroj změny vnímání místa a posilování identity, což je dnes více než aktuální.

Právě fakt, že prostor Prádelny není přesně definovaný svým vnitřním vybavením a nemá jasně definované určení, se během posledních 10 let ukázal jako největší síla. Umožňuje být flexibilní a otevřený pro různé aktéry a přizpůsobit se měnící se poptávce. Prádelna má potenciál být pro Krumlováky veřejným prostorem pod střechou – naší klubovnou. Prádelna bude místem přátelským a dostupným, ale hlavně místem, které berou za své. Pro návštěvníky města bude prostorem, ve kterém se mohou stát součástí dění mimo turistický průmysl a zažít něco autentického.

Spolek Prádelna má ambici být pro město garantem bezpečného provozu za jasně stanovených podmínek, jak ve vztahu k majiteli objektu, tak i k jednotlivým aktérům, kterým pomůže s pořádáním akcí v Prádelně. Zajistí organizaci a hladký průběh aktivit v Prádelně a zároveň bude plnit roli prostředníka mezi jednotlivými aktéry a městem. Aktéři se budou obracet na spolek, který je bude i aktivně vyhledávat a pomáhat jim s uspořádáním jejich akcí pomocí svého know-how a své sítě spolupracovníků a obohacovat tak místní kulturní život a vztahy. Uvědomujeme si, že Krumlováci nejsou homogenní skupinou lidí a Prádelna představuje ideální prostor pro jejich propojování a komunikaci.

K čemu Prádelna může sloužit?

Spolek Prádelna

Spolek Prádelna zajišťuje provoz budovy, dostupnost prostoru, podporu při realizaci nápadů a programu jednotlivců, spolků či institucí. Je garantem bezpečného provozu za jasně stanovených podmínek, jak ve vztahu k majiteli objektu, tak i k realizátorům akcí.

Spolek vznikl na začátku roku 2019 jako sjednocující platforma a partner pro jednání s městem a dalšími institucemi po třech diskusních setkáních iniciovaných občany a Českokrumlovským rozvojovým fondem v listopadu 2018. Od června do listopadu roku 2019, kdy spolek měl prostor v pronájmu, pomohl uskutečnit a sám uspořádal na dvě desítky akcí. Činnost během roku 2020 poznamenala pandemie Covid-19, nicméně nyní by na úspěšnou činnost navázal i v roce 2021. Program bude vycházet z aktuálních potřeb a aktivit zájemců a zájemkyň, kterým chceme dát příležitost spoluvytvářet programovou náplň i podobu Prádelny.

Co se povedlo v roce 2019 a 2020?

Spolek se může navíc opřít o podporu a know-how organizace Nová síť, jež téměř 15 let zastřešuje a podporuje více než 25 projektů tohoto typu napříč Českou republikou. Projektový záměr byl s organizací již konzultován a jsme připraveni v další spolupráci pokračovat.

Projekt Prádelny je pro město příležitostí realizovat cíle strategických plánů s relativně malou investicí do adaptace objektu, která zvýší jeho hodnotu.

Cíl: základní adaptace prostoru a jeho otevření

Naším cílem je adaptovat Prádelnu na jednoduchý multifunkční provoz a provést základní stavební úpravy, které jsou nutné k naplnění vize.

 1. napojení budovy na technické sítě (kanalizace, vodovod)
 2. vybudování sociálních zařízení
 3. provedení základních rekonstrukčních zásahů

Rekonstrukce je nezbytná pro úspěšnou kolaudaci části budovy a její další dlouhodobé využívání. Projektový záměr se omezuje na využití přízemí objektu, hlavního sálu v  části B  a dvou přilehlých místností v  částech A a C. Další vnitřní vybavení objektu nad rámec základní rekonstrukce se vytvoří participativním způsobem se členy a členkami spolku Prádelna a dalšími občany (tento zájem již část spolku garantovala) bez nutných investic města.

S využitím prostoru se počítá zejména v období od května do října, kdy klimatické podmínky umožňují pořádání akcí bez vytápění, které je pro budovu v  nynějším stavu zásadním způsobem neekonomické.

Provoz a finance

Bezpečný provoz objektu zajišťuje spolek vlastními personálními silami. Pořadatelé se řídí pevně danými pravidly užívání prostoru, které jsou v souladu s platnými vyhláškami města a dalšími normami. Spolek dodržování pravidel vždy s pořadateli smluvně ošetřuje.

Po ekonomické stránce je běžný provoz soběstačný. Náklady na provoz budovy jsou hrazeny z vlastních zdrojů spolku, z poplatku organizátorů, které zahrnují zejména náklady na energie a služby včetně nízkého produkčního poplatku spolku. Jednotlivé akce byly v minulosti a i nadále budou financovány samotnými organizátory. Rozsáhlejší jednorázové akce budou financovány z jednorázových grantů, případně prostřednictvím crowdfundingu. Díky dlouhodobě ověřené zkušenosti s  provozem Ukradené galerie a navazujících iniciativ je činnost v této podobě udržitelná.

Spolupráce

Program v Prádelně v Hradební ulici budeme tvořit ve spolupráci s místními spolky, institucemi i jednotlivci, kteří projevili zájem v Prádelně uspořádat něco svého. I v době pandemie se na nás obrací jednotlivci i spolky s nápady a chutí uspořádat v Prádelně akce pro místní komunitu.

Potenciál spolupráce

Soulad s dlouhodobými strategiemi města

Programové prohlášení rady města 2018 – 2022

 • Prádelna mezi 19 nejvýznamnějšími městskými investicemi
 • vede k naplnění cílů programového prohlášení:
 • zázemí pro kulturně společenské multižánrové aktivity místních umělců a tvůrců
 • podpora konání nekomerčních kulturních akcí ve městě pro podporru pestrosti a šíře kulturní nabídky pro místní obyvatele
 • pokračování podpory aktivity místních lidí a spolků

Koaliční dohoda 2018 – 2022

 • objekt bývalé prádelny v Hradební ulici zahrnut mezi větší investiční akce města
 • naplňuje cíl: zachování a rozvíjení mimořádného kulturního a přírodního dědictví města

Koncepce rozvoje společnosti ČKRF, 2013

 • jeden z hlavních cílů právě: rekonstrukce a hledání využití budovy bývalé čistírny v Hradební ulici

Podnikatelský plán ČKRF na rok 2020 (aktualizace 06/2020)

 • zásadní cíle a plánované investice: Hradební čp. 83 – projekt a rekonstrukce objektu – Studie využití a řešení celého objektu vč. technicko-ekonomického vyhodnocení.

Strategický plán města Český Krumlov

 • Projekt Prádelny vede k naplňování těchto ukazatelů:
 • P.1.5 Jsou zapojeny všechny skupiny občanů bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, etnika, sociálního zázemí, odbornosti.
 • P.1.6 Zvýší se počet sousedských či komunitních akcí ve městě o 1 akci za rok.
 • P.1.7 Město disponuje vhodnými prostory pro pořádání sousedských a komunitních akcí iniciovanými jak městem, tak veřejností (např. komunitní centra) dostupnými v různých částech města.
 • P.3.4 Narostl počet občanů, kteří pořádají akce ve veřejném prostoru: kulturní události a společenské události okrajových žánrů a spolků alespoň o 10%.
 • P.3.6 Existují prostory pro pořádání akcí okrajových žánrů, sdružení, spolků… (ne nutně nové, podstatné je že je k dispozici a nabízí dostatečné podmínky pro vlastní akce, tak pro nerušení okolí), je usnadněno využití stávajících prostor např. letní kino, budova UKG, Fabrička a okolí). Tento prostor je využíván a oživen.
 • P.6.1 Zvyšuje se počet lidí všech věkových kategorií zapojených do různých spolků a žijících aktivním způsobem života – zvyšuje se počet spolků
 • C.2.4 Roste obliba návštěv v centru (nad rámec statistické chyby).
 • C.2.5 Roste počet sousedských setkání a party v centru a v dalších zajímavých částech Krumlova (např. Starý Plešivec….) alespoň o 1 akci za rok.

Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova (KPMG, 2017)

 • Projekt Prádelny přispívá k naplňování těchto opatření:
 • 1.1 – Péče o přírodní a kulturní předpoklady rozvoje cestovního ruchu i autentickou atmosféru města a jejich udržitelné využívání v Českém Krumlově: Podpora dostupnosti historického centra města pro místní obyvatele a zastavení procesu jeho vylidňování
 • 2.1 – Inovace organizační struktury řízení destinace a její uplatňování v Českém Krumlově: Přizpůsobení organizační struktury cestovního ruchu v Českém Krumlově, způsobu řízení destinace a financování rozvojových projektů současným potřebám destinace (návštěvníci, obyvatelé-komunita, subjekty CR)

Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov, 2010

 • Rekonstrukce objektů bývalého podniku komunálních služeb (čistírny) v Hradební ulici

Referenční projekty, inspirace