Spolek Prádelna

Kulturní centrum Prádelna, z. s.

Základní účely spolku

  1. Pořádat kulturní a vzdělávací akce.
  2. Vybudovat a provozovat komunitní centrum.
  3. Oživit prostor bývalé čistírny a prádelny v Hradební ulici.
  4. Podílet se na kulturním životě Českého Krumlova ve spolupráci s dalšími místními organizacemi.

Členství ve spolku

Řádným členem se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR starší 18 let. Řádnými členy jsou zakládající členové, kteří figurují v Listině přítomných v Zápisu z ustavující schůze spolku (kterou podepsali) a další členové, kteří podali přihlášku, a jejich členství vzniklo dnem, kdy rada spolku rozhodla o přijetí žadatele. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Práva a povinnosti členů spolku

Řádný člen spolku má právo zejména:

  • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu KCP a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

Řádný člen spolku je povinen zejména:

  • dodržovat stanovy
  • hájit zájmy spolku a propagovat ho
  • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

Napsali o Prádelně