Spolek Prádelna

Kulturní centrum Prádelna, z. s.

Zveme na členskou schůzi spolku Prádelna | 24. června 2021

Zveme Vás na členskou schůzi Kulturního centra Prádelna, z. s., jejíž termín byl stanoven na čtvrtek 24. června 2021 od 17:00 v Prádelně (Hradební 83, Český Krumlov). Prosím všechny členy, aby potvrdili svou účast nebo dali vědět, že se členské schůze nemohou zúčastnit. Členské schůze se…
Více

Základní účely spolku

  1. Pořádat kulturní a vzdělávací akce.
  2. Vybudovat a provozovat komunitní centrum.
  3. Oživit prostor bývalé čistírny a prádelny v Hradební ulici.
  4. Podílet se na kulturním životě Českého Krumlova ve spolupráci s dalšími místními organizacemi.

Členství ve spolku

Řádným členem se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR starší 18 let. Řádnými členy jsou zakládající členové, kteří figurují v Listině přítomných v Zápisu z ustavující schůze spolku (kterou podepsali) a další členové, kteří podali přihlášku, a jejich členství vzniklo dnem, kdy rada spolku rozhodla o přijetí žadatele. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Práva a povinnosti členů spolku

Řádný člen spolku má právo zejména:

  • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu KCP a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

Řádný člen spolku je povinen zejména:

  • dodržovat stanovy
  • hájit zájmy spolku a propagovat ho
  • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

Napsali o Prádelně