Kulturní centrum Prádelna, z. s.
Linecká 41, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

 

About the Prádelna in English.

Datum

20 Srp 2023
Expired!

Čas

20:00 - 22:00

Of Bodies and Matter | vernisáž Ukradené galerie

Výstava Of Bodies and Matter představí čtyři umělce z České republiky, Německa a Rakouska:

  • Agáta Slámová
  • David Wittinghofer
  • Eginhartz Kanter
  • Vavřinec Vyoral
Vystavují svá díla v multifunkčním prostoru Prádelna v Českém Krumlově od 21. srpna do 2. září. 

Vernisáž se koná v rámci série letních vernisáží UKG v neděli 20. srpna od 20.00.

David a Eginhartz přijeli do Českého Krumlova v roce 2022 jako rezidenční umělci Egon Schiele Art Centra. Během této doby každý z nich pracoval na svých individuálních projektech, přičemž oba se svým způsobem zabývali tématem těl, transformací a hmoty. Posléze vznikl nápad na společnou výstavu, a po oslovení Agáty a Davida se tato představa naplnila. Díla obou umělců zasazují zdánlivě obyčejné předměty do neobvyklých souvislostí a konfrontují diváka s kouzlem a tajemstvím, které lze nalézt ve všednosti světa okolo nás.

Výstava se koná za podpory Horního Rakouska a Egon Schiele Art Centra.

Agáta Slámová

„Baví mě lidem ukazovat, že i ta nejobyčejnější, nejnudnější nebo nejotravnější činnost v sobě skrývá něco magického.“

Ve své tvorbě pracuje s procesualitou, intimitou a reaguje na společenské tendence. Silným námětem je jakási časovost, působení člověka v čase a času na člověka. Důležitou součástí je autorčin vstup do díla samotného, ale i diváka, často takřka vtahuje do svých rituálů spaní, hygieny, sexu, sportu, meditace atd. Mnohé z její tvorby vychází z automatismu, intuice a samovolných pohybů. Spíše než na určitý materiál se soustředí na bezprostřednost prožitku a právě vznikajícího díla, tím se většinou dostává na pole experimentu a hranice performance, instalace, nebo jen symbolu a poezie.

Vystudovala SUŠ Václava Hollara a sochařství na Fakultě Ladislava Sutnara pod vedením Jiřího Beránka a Benedikta Tolara. Dále okusila studium scénografie u Jana Štěpánka na DAMU.

David Wittinghofer

Jeho prarodiče pracovali jako krejčí v letech 1962 až 2003. David nich zdědil velké množství krejčovských střihů, které se vztahují k jednotlivým tělům stovek lidí. Tyto střihy použil jako materiál a zkonstruoval z nich alternativní oděvy. Na výstavě vystaví fotografie těchto křehkých předmětů v kombinaci s originálními střihy.

Eginhartz Kanter

Žije a pracuje v Linci a ve Vídni. Vystudoval výtvarné umění, kulturologii a fotografii na Univerzitě umění a designu v Linci, Akademii výtvarných umění ve Vídni a École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Lyonu. Ve svém uměleckém přístupu zpochybňuje hranice a konvence každodenního života a životního prostředí. Jeho (sub)urbánní intervence pojednávají o aspektech veřejnosti a často mají přímý vztah k architektuře.

www.eginhartz.com

Vavřinec Vyoral

Je studentem Akademie výtvarných umění v ateliéru sochařství 1. Jeho tvůrčí zaměření spočívá v práci s různými materiály, které zahrnují klasické jako kov, sádra a beton, ale také moderní, jako je laminát či technologie 3D tisku. Ve své práci se snaží propojit tradici s inovací a zkoumat možnosti, které tyto různé média nabízejí pro vyjádření svého uměleckého výrazu.

Rovněž se zabývá hlubokými tématy existence, kolektivního vědomí, vesmíru, života a smrti. Jeho umělecká práce reflektuje tyto otázky a snaží se je prostřednictvím svého sochařského vyjádření prozkoumávat a interpretovat.

Ukradená galerie | Český Krumlov

Letní cyklus výstav UKG v Hradební ulici. Každou neděli od 20:00.
Ukradená galerie neboli UKG je platformou pro každého, kdo chce vystavovat ve veřejném prostoru, a místem setkání pro všechny, kteří mají zájem se na to podívat. UKG nezná meze, je od lidí lidem, je otevřená všem, nezávislá a zadarmo. Ukradená galerie, neboli UKG, vznikla v roce 2010 v Českém Krumlově, kdy Artur Magrot a Alexandra Svatek začali využívat opuštěnou vitrínku na Plešivci před Skleníkem pro pravidelné vernisáže, každou neděli o půlnoci. Ty se potom přesunuly do Hradební ulice, kde vitrínka visí dodnes.


Of Bodies and Matter

The exhibition Of Bodies and Matter showcases four artists from Czech Republic, Germany and Austria. Agáta Slámová, David Wittinghofer, Eginhartz Kanter and Vavřinec Vyoral will exhibit their works in the multi-functional space of Prádelna, Český Krumlov from 21 August to 2 September.

David and Eginhartz came to Český Krumlov in 2022 as artists-in-residence of the Egon Schiele Art Centre. During that time they each worked on their individual projects, both dealing with the topic of bodies, transformation and matter in their own way. When the idea of a collective exhibition arose, and after approaching Agáta and David, the circle seemed complete. The artists’ works put seemingly ordinary objects into new contexts and confronts the viewer with the magic and mystery that can be found in the mundanity of the material world.

The exhibition is supported by Upper Austria and Egon Schiele Art Centrum.

Agáta Slámová

“I enjoy showing people that even the most ordinary, boring or annoying activity hides something magical.”

In her art she works with processuality, intimacy and reacts to social trends. A strong theme is a kind of temporality, the effect of man in time and time on man. An important part is the author’s entry into the work itself, as well as the viewer, she often almost draws into her rituals of sleep, hygiene, sex, sports, meditation, etc. Much of her work is based on automatism, intuition and spontaneous movements.

Rather than focusing on a specific material, she focuses on the immediacy of the experience and the work that is being created, thus usually reaching the field of experiment and the boundaries of performance, installation, or just symbol and poetry.

She graduated from Arts and sculpture at the Ladislav Sutnar Faculty in studio of Jiří Beránek and Benedikt Tolar. She also studied scenography with Jan Štěpánek at DAMU.

David Wittinghofer

His grandparents worked as tailors from 1962 to 2003. From them he inherited a large number of tailor’s cuts that relate to the individual bodies of hundreds of people. He has used these papers as material and constructed alternative garments out of them. In the exhibition he will show photos of these fragile objects combined with original papers.

Eginhartz Kanter

Lives and works in Linz and Vienna (AT). He studied Fine Arts, Cultural Studies and Photography at the University of Arts and Design Linz, the Academy of Fine Arts Vienna and the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Lyon. In his artistic approach he questions the boundaries and conventions of everyday life and living environments. His (sub)urban interventions negotiate aspects of the public and often have a direct relation to architecture.

The experimental film conveyor shows a deserted, post-industrial scenery. It is interrupted by a strange object that becomes the protagonist of the film.

www.eginhartz.com

Vavřinec Vyoral

Student of the Academy of Fine Arts in the Sculpture 1 studio. His creative focus lies in working with various materials that include traditional ones such as metal, plaster and concrete, but also modern ones such as laminate and 3D printing technology. In his work he seeks to combine tradition with innovation and explore the possibilities that these different media offer for artistic expression.

He also explores deep themes of existence, collective consciousness, the universe, life and death. His artistic work reflects on these issues and seeks to explore and interpret them through his sculptural expression.

Vstupné dobrovolné

Příspěvkem podpoříte neziskový provoz a zvelebování Prádelny.

Vstup na vlastní nebezpečí

Upozorňujeme, že vstup do Prádelny je možný pouze na vlastní nebezpečí. Děkujeme za pochopení. 

Podpoř neziskový provoz Prádelny

Prádelna funguje neziskově jen díky nadšení dobrovolníků a dobrovolnic a vaší podpoře.

 

Událost je ukončena.

0 komentářů