Idea Prádelny

Cílem spolku Prádelna je zpřístupňovat a zajišťovat dostupnost prostoru Prádelny pro všechny skupiny obyvatel či institucí. Spolek je koordinátorem programu, který vzniká společným úsilím na základě potřeb a požadavků místních aktérů z okruhu Krumlováků. Právě možnost spoluvytvářet program a potkávat se aktivně se ukazuje jako účinný nástroj změny vnímání místa a posilování identity, což je dnes více než aktuální.

Ve spolupráci s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem spolek otevřel prostor bývalé čistírny v Hradební ulici. Prádelna chce být prostorem inkluzivním a otevřeným pro místní i návštěvníky. Místní zde můžou najít možnost seberealizace a návštěvníci prostor, který je originální, živý a autentický.

Devizou objektu je velký otevřený prostor jehož program i tvář dohromady tvoří místní lidé. Jsme přesvědčeni, že místní nepotřebují další rozmanité programy a kulturní představení, kterých nejen město nabízí mnoho. Potřebují ale prostor, kde by se mohli scházet, bavit a společně něco vytvářet.

Právě fakt, že prostor Prádelny není přesně definovaný svým vnitřním vybavením a nemá jasně definované určení, se během posledních 10 let ukázal jako největší síla. Umožňuje být flexibilní a otevřený pro různé aktéry a přizpůsobit se měnící se poptávce. Prádelna chce být pro Krumlováky veřejným prostorem pod střechou – naší klubovnou. Prádelna je místem přátelským a dostupným, ale hlavně místem, které berou za své. Pro návštěvníky města je prostorem, ve kterém se mohou stát součástí dění mimo turistický průmysl a zažít něco autentického.

Spolek Prádelna je pro město garantem bezpečného provozu za jasně stanovených podmínek, jak ve vztahu k majiteli objektu, tak i k jednotlivým aktérům, kterým pomůže s pořádáním akcí v Prádelně. Zajišťuje organizaci a hladký průběh aktivit v Prádelně a zároveň plní roli prostředníka mezi jednotlivými aktéry a městem. Aktéři se mohou obracet na spolek, který je i aktivně vyhledává a pomáhá jim s uspořádáním jejich akcí pomocí svého know-how a své sítě spolupracovníků a obohacuje tak místní kulturní život a vztahy. Uvědomujeme si, že Krumlováci nejsou homogenní skupinou lidí a Prádelna představuje ideální prostor pro jejich propojování a komunikaci.

K čemu Prádelna může sloužit?

Spolek Prádelna

Spolek Prádelna zajišťuje provoz budovy, dostupnost prostoru, podporu při realizaci nápadů a programu jednotlivců, spolků či institucí. Je garantem bezpečného provozu za jasně stanovených podmínek, jak ve vztahu k majiteli objektu, tak i k realizátorům akcí.

Spolek vznikl na začátku roku 2019 jako sjednocující platforma a partner pro jednání s městem a dalšími institucemi po třech diskusních setkáních iniciovaných občany a Českokrumlovským rozvojovým fondem v listopadu 2018. Od června do listopadu roku 2019, kdy spolek měl prostor v pronájmu, pomohl uskutečnit a sám uspořádal na dvě desítky akcí. Činnost během roku 2020 poznamenala pandemie Covid-19, nicméně nyní by na úspěšnou činnost navázal i v roce 2021. Program bude vycházet z aktuálních potřeb a aktivit zájemců a zájemkyň, kterým chceme dát příležitost spoluvytvářet programovou náplň i podobu Prádelny.

Co se povedlo v roce 2019 a 2020?

Spolek se může navíc opřít o podporu a know-how organizace Nová síť, jež téměř 15 let zastřešuje a podporuje více než 25 projektů tohoto typu napříč Českou republikou. Projektový záměr byl s organizací již konzultován a jsme připraveni v další spolupráci pokračovat.

Projekt Prádelny je pro město příležitostí realizovat cíle strategických plánů s relativně malou investicí do adaptace objektu, která zvýší jeho hodnotu.

Cíl: základní adaptace prostoru a jeho otevření

Naším cílem předloženým radě města Český Krumlov na jaře 2021 bylo adaptovat Prádelnu na jednoduchý multifunkční provoz a provést základní stavební úpravy, které jsou nutné k naplnění vize. Do června 2021 se tyto kroky podařilo úspěšně realizovat.

 1. napojení budovy na technické sítě (kanalizace, vodovod)
 2. vybudování sociálních zařízení
 3. provedení základních rekonstrukčních zásahů

Rekonstrukce je nezbytná pro úspěšnou kolaudaci části budovy a její další dlouhodobé využívání. Projektový záměr se omezuje na využití přízemí objektu, hlavního sálu v  části B  a dvou přilehlých místností v  částech A a C. Další vnitřní vybavení objektu nad rámec základní rekonstrukce se vytvoří participativním způsobem se členy a členkami spolku Prádelna a dalšími občany (tento zájem již část spolku garantovala) bez nutných investic města.

S využitím prostoru se počítá zejména v období od května do října, kdy klimatické podmínky umožňují pořádání akcí bez vytápění, které je pro budovu v  nynějším stavu zásadním způsobem neekonomické.

Provoz a finance

Bezpečný provoz objektu zajišťuje spolek vlastními personálními silami. Pořadatelé se řídí pevně danými pravidly užívání prostoru, které jsou v souladu s platnými vyhláškami města a dalšími normami. Spolek dodržování pravidel vždy s pořadateli smluvně ošetřuje.

Po ekonomické stránce je běžný provoz soběstačný. Náklady na provoz budovy jsou hrazeny z vlastních zdrojů spolku, z poplatku organizátorů, které zahrnují zejména náklady na energie a služby včetně nízkého produkčního poplatku spolku. Jednotlivé akce byly v minulosti a i nadále budou financovány samotnými organizátory. Rozsáhlejší jednorázové akce budou financovány z jednorázových grantů, případně prostřednictvím crowdfundingu. Díky dlouhodobě ověřené zkušenosti s  provozem Ukradené galerie a navazujících iniciativ je činnost v této podobě udržitelná.

Spolupráce

Program v Prádelně v Hradební ulici budeme tvořit ve spolupráci s místními spolky, institucemi i jednotlivci, kteří projevili zájem v Prádelně uspořádat něco svého. I v době pandemie se na nás obrací jednotlivci i spolky s nápady a chutí uspořádat v Prádelně akce pro místní komunitu.

Potenciál spolupráce

Soulad s dlouhodobými strategiemi města

Programové prohlášení rady města 2018 – 2022

 • Prádelna mezi 19 nejvýznamnějšími městskými investicemi
 • vede k naplnění cílů programového prohlášení:
 • zázemí pro kulturně společenské multižánrové aktivity místních umělců a tvůrců
 • podpora konání nekomerčních kulturních akcí ve městě pro podporru pestrosti a šíře kulturní nabídky pro místní obyvatele
 • pokračování podpory aktivity místních lidí a spolků

Koaliční dohoda 2018 – 2022

 • objekt bývalé prádelny v Hradební ulici zahrnut mezi větší investiční akce města
 • naplňuje cíl: zachování a rozvíjení mimořádného kulturního a přírodního dědictví města

Koncepce rozvoje společnosti ČKRF, 2013

 • jeden z hlavních cílů právě: rekonstrukce a hledání využití budovy bývalé čistírny v Hradební ulici

Podnikatelský plán ČKRF na rok 2020 (aktualizace 06/2020)

 • zásadní cíle a plánované investice: Hradební čp. 83 – projekt a rekonstrukce objektu – Studie využití a řešení celého objektu vč. technicko-ekonomického vyhodnocení.

Strategický plán města Český Krumlov

 • Projekt Prádelny vede k naplňování těchto ukazatelů:
 • P.1.5 Jsou zapojeny všechny skupiny občanů bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, etnika, sociálního zázemí, odbornosti.
 • P.1.6 Zvýší se počet sousedských či komunitních akcí ve městě o 1 akci za rok.
 • P.1.7 Město disponuje vhodnými prostory pro pořádání sousedských a komunitních akcí iniciovanými jak městem, tak veřejností (např. komunitní centra) dostupnými v různých částech města.
 • P.3.4 Narostl počet občanů, kteří pořádají akce ve veřejném prostoru: kulturní události a společenské události okrajových žánrů a spolků alespoň o 10%.
 • P.3.6 Existují prostory pro pořádání akcí okrajových žánrů, sdružení, spolků… (ne nutně nové, podstatné je že je k dispozici a nabízí dostatečné podmínky pro vlastní akce, tak pro nerušení okolí), je usnadněno využití stávajících prostor např. letní kino, budova UKG, Fabrička a okolí). Tento prostor je využíván a oživen.
 • P.6.1 Zvyšuje se počet lidí všech věkových kategorií zapojených do různých spolků a žijících aktivním způsobem života – zvyšuje se počet spolků
 • C.2.4 Roste obliba návštěv v centru (nad rámec statistické chyby).
 • C.2.5 Roste počet sousedských setkání a party v centru a v dalších zajímavých částech Krumlova (např. Starý Plešivec….) alespoň o 1 akci za rok.

Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova (KPMG, 2017)

 • Projekt Prádelny přispívá k naplňování těchto opatření:
 • 1.1 – Péče o přírodní a kulturní předpoklady rozvoje cestovního ruchu i autentickou atmosféru města a jejich udržitelné využívání v Českém Krumlově: Podpora dostupnosti historického centra města pro místní obyvatele a zastavení procesu jeho vylidňování
 • 2.1 – Inovace organizační struktury řízení destinace a její uplatňování v Českém Krumlově: Přizpůsobení organizační struktury cestovního ruchu v Českém Krumlově, způsobu řízení destinace a financování rozvojových projektů současným potřebám destinace (návštěvníci, obyvatelé-komunita, subjekty CR)

Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov, 2010

 • Rekonstrukce objektů bývalého podniku komunálních služeb (čistírny) v Hradební ulici

Referenční projekty, inspirace

Celý projektový záměr předložený radě města Český Krumlov 19. dubna 2021 najdete zde.